webinar register page

Webinar banner
Buổi Đào Tạo Về Sự Can Thiệp của Người Ngoài Cuộc để ngăn chặn các hành vi quấy rối và bài ngoại đối với người Châu Á và người Mỹ gốc Á
Các hành động quấy rối chống lại người châu Á / người Mỹ gốc Á và bài ngoại đang gia tăng trên khắp Hoa Kỳ và trên toàn thế giới. Trong buổi hội thảo Zoom được tài trợ bởi Hiệp hội Phát huy công lý cho người Mỹ gốc Á | Los Angeles và Hollaback!, quý vị sẽ học cách can thiệp hiệu quả với tư cách là người ngoài cuộc mà không ảnh hưởng đến sự an toàn của bản thân.

Buổi đào tạo tương tác kéo dài một giờ này sẽ cung cấp ý tưởng về các phương pháp can thiệp của người ngoài cuộc từ Hollaback! Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách nói về các kiểu phân biệt đối xử mà người Mỹ gốc Á và người châu Á đang phải đối mặt bây giờ - từ kỳ thị đến bạo lực. Sau đó, quý vị sẽ tìm hiểu những gì cần biết và những tác động tích cực mà sự can thiệp của người ngoài cuộc ảnh hưởng lên cá nhân và cộng đồng.

Chúng ta sẽ thảo luận về năm chiến lược để can thiệp: gây phân tâm, ủy thác, tài liệu hóa, trì hoãn và phản ứng trực tiếp cũng như làm thế nào để ưu tiên sự an toàn của bản thân trong khi can thiệp. Ở phần thực hành các tình huống của chúng ta, quý vị sẽ cảm thấy tự tin hơn khi can thiệp nếu lần tiếp theo quý vị nhìn thấy hành động quấy rối chống người châu Á / người Mỹ gốc Á.

Buổi đào tạo này có thể không áp dụng các trợ giúp theo yêu cầu của Đạo luật về người Mỹ khuyết tật.

Vui lòng liên hệ Diane Ting tại dting@advancingjustice-la.org nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào.
Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Mai Mao Yang.